Vedtægter

Med seneste ændringer vedtaget den 6. februar 2001

 

§ 1

Roskilde Møntsamlerforening, stiftet den 28. januar 1970, har til formål at udbrede kendskab til mønter ved at afholde medlemsmøder, arrangere foredrag m.v. og give medlemmerne lejlighed til at forøge og forbedre deres samling ved auktioner og bytning, samt søge samarbejde med andre møntforeninger m.v.

 

§ 2

Enhver kan søge optagelse som medlem ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Afgørelsen om ansøgerens optagelse træffes af bestyrelsen. Hvis optagelse nægtes og ansøgeren ønsker det, skal beslutningen om optagelse træffes på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til en 1. januar. Et medlem der modarbejder foreningens interesser, kan ekskluderes ved den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Det medlem der ønskes ekskluderet, skal senest samtidig med indkaldelsen til den pågældende generalforsamling have skriftlig underretning om at ekskursionen vil blive forelagt til generalforsamlingsbeslutning. Til en ekskursion kræves kun simpelt flertal. Hvis forfaldet kontingent ikke er betalt senest til mødet hvor generalforsamlingen finder sted, kan bestyrelsen slette vedkommende af medlemslisten. 

 

§ 3

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode. På generalforsamlingen vælges på lige år formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

Hvert år vælges 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Genvalg til alle poster kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og auktionarius.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når det findes fornødent eller når mindst 3 bestyrelsesmøder ønsker det.

Der skal holdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt. Ingen der driver erhvervsmæssig handel med mønter kan indvælges i bestyrelsen.

 

§ 4

Den årlige generalforsamling finder sted i første halvår af februar måned og indkaldes med mindst 8 dages varsel. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 20. januar.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen.

Forhandlingerne kan kun overværes af medlemmer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når 20 % af medlemmerne er til stede. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling på næste medlemsmøde, hvor er simpelt flertal er beslutningsdygtige uanset antallet af mødte medlemmer.

Enhver vedtagelse sker ved simpelt flertal. Alle valg foretages skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.

Kun generalforsamlingen, der er den højeste myndighed, kan ændre lovene.

Forslag til lovændringer skal fremsendes til bestyrelsen senest 20. januar til den kommende generalforsamling. Ved stemmelighed på såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger gør formandens stemme udslaget.

Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig hvis et medlem ønsker det. Stemmeret har alene medlemmer der ikke er i restance med kontingent. Kassererens registrering af kontingentindbetaling er dokumentation for korrekt betalt kontingent.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter anmodning herom.

 

§ 5

Indskud og kontingents størrelse for det følgende år, fastsættes på generalforsamlingen. Medlemmer under 14 år betaler reduceret kontingent. Reduktionen bestemmes af bestyrelsen.

Kontingentet betales årligt forud og forfalder 1. januar. Kassereren sikrer at foreningens likvide midler indsættes på konto i et pengeinstitut, bortset fra en af bestyrelsen skønnet nødvendige kassebeholdning. Der kan kun hæves på kontoen af kassereren eller formanden.

Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 6

Effekter der ønskes solgt ved auktion skal indleveres til auktionarius. Efter auktionen afregnes med både køber og sælger.

Bestyrelsen fastsætter administrationssalær for køb og salg på foreningens auktioner. Kun medlemmer kan afgive bud ved foreningens auktioner. Ønsker et medlems arvinger at afhænde samlingen eller dele deraf, nedsætter bestyrelsen et udvalg af 3 medlemmer hvoraf 1 skal være medlem af bestyrelsen. Dette udvalg aflægger beretning og regnskab hvert kvartal til bestyrelsen der senest 2 måneder efter realisationens afslutning udarbejder et regnskab.

 

§ 7

Tilfældige spørgsmål og andet vedrørende foreningen der ikke er anført i disse love, er bestyrelsen bemyndiget til under ansvar at tage beslutning om.

 

§ 8 

Foreningen kan kun opløses hvis det er vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum, og når mindst ¾ af de mødte medlemmer og mindst halvdelen af samtlige medlemmer stemmer for opløsning. Hvis ikke de anførte stemmer er til stede, kan bestyrelsen som sidste udvej lade foretage en urafstemning blandt medlemmerne, og denne er da afgørende. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens kontante midler Den Kongelige Mønt og Medaljesamling eller andre almennyttige formål.

Roskilde Møntsamlerforening | Absalonsgade, 4000 Roskilde  | romofo@godmail.dk